Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
3096 661d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
Preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością.
— słowem w sedno
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viascorpix scorpix
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viascorpix scorpix
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix
1487 8235
Reposted fromtichga tichga viascorpix scorpix
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viascorpix scorpix
6706 21f1 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
0216 f4b6

September 25 2019

1875 8265 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony

September 22 2019

Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
Uwielbiam jesień. To ona może być przykrywką wszystkich naszych wewnętrznych niepowodzeń. Jesienią każdy ma gorsze dni.. 
— Wiadomości nigdy niewysłane
Reposted fromlovvie lovvie viabanshe banshe
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
6487 1cc4 500
Reposted fromtichga tichga viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl