Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

October 06 2017

W depresji najpierw traci się kontakt z innymi ludźmi, a później z samym sobą traci się kontakt.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
6548 9131 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabanshe banshe
4943 38c2
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger viadzony dzony
0339 c729
Reposted fromparkaboy parkaboy viaZircon Zircon
5079 8d79 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viacynamon cynamon
1869 3cec 500
Reposted fromMcHarvey McHarvey viaoll oll
4971 47b1 500

samelkinsphoto:

Last light

Reposted fromdivi divi vialeksandra leksandra
4540 813d 500
Świrszczyńska
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage vialeksandra leksandra

September 30 2017

4839 7b15

bloody–cherry:

Source

Background Transparent

Reposted fromjecer jecer viadancingwithaghost dancingwithaghost
1463 8dff 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabanshe banshe

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Reposted fromte-quiero te-quiero viabanshe banshe
2941 5c02 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viabanshe banshe
7797 0060
Reposted fromkostuchna kostuchna viabanshe banshe
7796 bd4f
Reposted fromkostuchna kostuchna viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl