Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

7665 1440
Reposted fromcarly carly viaoll oll
7598 b306 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
Nikt nie zna prawdziwej mnie . Nikt nie wie jak wiele razy płakałam w swoim pokoju , kiedy nikt nie patrzył. Nikt nie wie jak wiele razy traciłam nadzieję, jak wiele razy ludzie mnie zawiedli. Nikt nie wie jak wiele razy chciałam się poddać , ale tego nie zrobiłam dla dobra innych. Nikt nie wie jakie myśli przechodzą przez moją głowę, kiedy jestem smutna, jak bardzo przerażające one są .
— fb
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaoll oll
5527 f2b9
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoll oll
6210 ed85 500
Reposted fromSanthe Santhe viaoll oll
4072 79a8
Reposted fromoll oll
4149 da38 500
Reposted fromoll oll

February 27 2017

5401 fb23
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaJamesEvans JamesEvans
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viamargharett margharett
8146 dbba
Reposted fromjerzzz jerzzz viaoll oll
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viaoll oll

February 26 2017

1637 aec5
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
8549 799a
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabanshe banshe
4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
5825 bd5f
Reposted fromFinrod Finrod viabanshe banshe
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viabanshe banshe
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viabanshe banshe
9288 2c0e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl