Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2019

8394 692e 500
Reposted fromnutt nutt
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę
— Lisa Schroeder - Falling For You

June 20 2019

1605 c2c4
7809 7078 500
Reposted fromkulogrzmot kulogrzmot viaZircon Zircon
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viainsanedreamer insanedreamer

June 15 2019

7979 6719 500
Reposted frompiehus piehus viawishyouwerehere wishyouwerehere
2286 b5b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony
3071 9831 500
Dokąd tuptamy?
Reposted fromjodynaa jodynaa viaoll oll
6245 94d1 500
Reposted fromimbryk imbryk viaoll oll
6284 2a41 500
Reposted fromoll oll
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaoll oll
2009 c6dd 500
Reposted fromimbryk imbryk viaoll oll
9829 da54 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoll oll
0987 6f21 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoll oll
- Teraz czuję się chyba zagubiona. Jakby pusta.
- W jaki sposób pusta?
- Po prostu pusta. Nie zależy mi już.
— Jay Asher – Trzynaście powodów
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
9579 2047 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
9998 b6d6 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl