Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viadancingwithaghost dancingwithaghost
1035 8475 500

skonany:

🌹

Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
1322 084b 500
Reposted frommanxx manxx viabanshe banshe
0933 1222 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
9124 4677
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

October 10 2017

9219 cf61 500
6370 5029
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viabanshe banshe

October 06 2017

W depresji najpierw traci się kontakt z innymi ludźmi, a później z samym sobą traci się kontakt.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
6548 9131 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabanshe banshe
4943 38c2
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger viadzony dzony
0339 c729
Reposted fromparkaboy parkaboy viaZircon Zircon
5079 8d79 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viacynamon cynamon
1869 3cec 500
Reposted fromMcHarvey McHarvey viaoll oll
4971 47b1 500

samelkinsphoto:

Last light

Reposted fromdivi divi vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl