Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

9776 b5b9 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viadoubleespresso doubleespresso
3946 02f0 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
way harder
Reposted fromcube cube viawishyouwerehere wishyouwerehere
8613 7242
1653 ad95
Reposted fromxalchemic xalchemic vialeksandra leksandra
2933 1803
Reposted fromspring-flow spring-flow vialeksandra leksandra
8061 17cf 500

trianglesaremyfav:

i wanna go here and sleep in a tent and wake up to the birds singing

Reposted fromlifeless lifeless viawishyouwerehere wishyouwerehere
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
3288 e467 500
9130 bbbd 500
Reposted fromniente niente
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaturquoise turquoise
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viaxannabelle xannabelle
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
I probably still haven’t completely adapted to the world. I don’t know, I feel like this isn’t the real world. The people, the scene: they just don’t seem real to me.
— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl