Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

5540 cadb
Jedyny festiwal w Zielonej Górze
Reposted fromkopytq kopytq viadead-inside dead-inside

November 28 2017

8276 45ee 500
Reposted frombrumous brumous viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Simkaye! Let the world know you!
Reposted frombiri biri viadead-inside dead-inside
9641 99e8 500
Reposted fromslodziak slodziak viapanizwasem panizwasem
To jest przeklęta dziewczyna. Sama nigdy nie będzie szczęśliwa, a i drugiemu człowiekowi szczęścia nie da, rozumiesz?
Reposted fromorchis orchis viabanshe banshe
5385 0a8f 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabanshe banshe
0949 b6c4
Reposted fromteijakool teijakool viaZircon Zircon
4473 3f43 500
wypierdalać z rodzynkami
Reposted fromZircon Zircon
4436 a752
Reposted fromkyte kyte viabanshe banshe
4435 33ed 500
Reposted fromkyte kyte viabanshe banshe
9321 f4c9
4038 67b2
1877 e93d
7935 4204 500
Reposted fromopticculture opticculture viabanshe banshe
9335 48a4
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viabanshe banshe
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
2282 c97e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viahogwarts hogwarts
9491 7bd6

November 25 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl